فعالیت گروهی :در این فعالیت نوآموزان به گرو ه های سه نفره تقسیم می شوند .داستانی به صورت تصویری در اختیارشان قرار می گیرد .آنها بعد از ترسیم پایان داستان در برگه در مقابل سایر نوآموزان آن را عنوان می نمایند.این داستان مربوط به دو پسر می باشد که با هم دعوا می کنند و پدرانشان نیز بعد از فهمیدن ماجرا  با هم درگیر می شوند و ........ .

در پایان داستان یکی از  گروه ها ،یکی از پدران که قوی تر بوده زبان خود را به نشان پیروزی بیرون آورده است.

در پایان داستان گروهی دیگر ،هر دو پدر و پسر با هم آشتی کرده اند.


آمادگی و پیش دبستانی آفرینش منبع : آمادگی و پیش دبستانی آفرینش |کار گروهی :تکمیل داستان نیمه تمام شماره 2
برچسب ها : داستان ,گروهی ,پایان داستان